Kary umowne w zleceniach i ich kompensata z należności przewoźnika. Czyli o zarabianiu przez karanie


Kary umowne są nieodzownymi elementami każdego zlecenia transportowego. Są standardem w umowach gospodarczych i nikogo nie dziwi, że pojawiają się również w umowach przewozu. Dyscyplinowanie podwykonawców nie jest jedynym ich celem. W wielu przypadkach celem nakładania na podwykonawców kar umownych jest zarabianie, a w wielu uzyskanie możliwość szybszej „windykacji należności”. Nie w każdym jednak przypadku ich egzekwowanie jest takie proste. Istnieją bowiem przepisy, które ograniczają wysokość kar umownych, a w niektórych przypadkach sprawiają, że ich stosowanie jest nieuprawnione.


Jaka jest funkcja kary umownej?

Czy istnieją przepisy ograniczające wysokość kar umownych?

Czy kara umowna jest zobowiązaniem terminowym, czy bezterminowym.

Czy karę umowną można rozliczyć z wierzytelności wzajemnych?

W jakich przypadkach egzekwowanie kar umownych jest niedozwolone?


Istota i funkcja kary umownej


Istotą kary umownej jest możliwość zobowiązania zleceniobiorcy do zapłaty określonej kwoty za niewywiązanie się z określonego zobowiązania (nie wykonanie umowy) lub pojedynczego obowiązku (nie zastosowanie się do określonych zaleceń). Podstawą zastosowania kary umownej jest art. 483 § 1 k.c. Zgodnie z tym przepisem, zleceniodawca może zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy.


Jak stwierdził Sąd Apelacyjny we Wrocławiu w wyroku z dnia 27.02.2013 r. (sygn. akt I ACa 99/13): Ważnym zadaniem kary umownej jest zabezpieczenie wykonania zobowiązania, tym samym zwiększenie realności wykonania zobowiązania oraz ułatwienie naprawienia szkody. Takie oddziaływanie można określić mianem funkcji stymulacyjnej kary umownej, bowiem jej zastrzeżenie ma mobilizować dłużnika do prawidłowego wykonania zobowiązania. Kara umowna w tym zakresie służy ochronie interesów prawnych wierzyciela.”.


Kara umowna – prawne ograniczenia


... chcesz wiedzieć więcej, zapisz się na szkolenie.


19.01.2021 | g. 14.00


Szczegóły na https://www.cds-online.pl/

© 2009 CDS Kancelaria Brokerska                       Warszawa 02-795, ul. Wiolinowa 10 lok 53, mail: biuro@cds-odszkodowania.pl

  • Facebook - Grey Circle