OC spedytora rozszerzone o OC przewoźnika umownego

CDS przy współpracy z zakładami ubezpieczeń opracował korzystne warunki ubezpieczenia OCS, uwzględniające potrzeby wynikające z faktu prowadzenia działalności spedycyjnej w obecnym modelu a w szczególności rozszerzenie ubezpieczenia o OC przewoźnika umownego oraz szkody polegające na utracie towaru wskutek oszustwa.

Dlatego też nasza oferta OCS gwarantuje skuteczne pokrycie ubezpieczeniowe w dwóch przypadkach, gdy spedytor:

  1. z racji zawarcia umowy przewozu lub z innych powodów będzie ponosił odpowiedzialność cywilną jak przewoźnik a nie jak spedytor,
  2. niezależnie, czy będzie ponosił odpowiedzialność jak spedytor, czy jak przewoźnik, powierzy wykonanie przewozu oszustowi, który dokonana wyłudzenia zlecenia i zaboru ładunku.

Spedytorzy chcący skutecznie zabezpieczyć swoją odpowiedzialność cywilną wynikającą ze specyfiki prowadzonej działalności mogą zatem skorzystać z naszej oferty ubezpieczenia OC spedytora rozszerzonego o OC przewoźnika umownego, która uwzględnia bardzo szeroki zakres ochrony, wysokie sumy gwarancyjne i składkę na poziomie akceptowalnym dla takiego zakresu ubezpieczenia.

Adresaci oferty

Oferta jest adresowana do spedytorów prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy (p.p.r) w oparciu o posiadaną licencję, przy czym ochrony ubezpieczeniowej w zakresie OC przewoźnika umownego nie ogranicza brak licencji na wykonywanie międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy, ani też brak środków transportu.

Główne założenia dotyczące oferty

Przedmiot ubezpieczenia:

  • odpowiedzialność cywilna spedytora drogowego, morskiego, lotniczego, kolejowego (OCS)
  • odpowiedzialność cywilna przewoźnika drogowego umownego w ruchu krajowym, międzynarodowym i kabotażowym na terenie krajów UE (OCP umownego)
  • odpowiedzialność cywilna przewoźnika drogowego faktycznego w ruchu krajowym, międzynarodowym i kabotażowym na terenie krajów UE, wykonującego przewozy pojazdami własnymi lub przez siebie użytkowanymi (OCP faktycznego)

Rodzaj ładunków podlegających spedycji/przewozowi:

Różne, w tym: sprzęt RTV, komputerowy i jego części składowe, telekomunikacyjny, AGD, telefony komórkowe, opony, części zamienne i podzespoły samochodowe, towary strategiczne, materiały niebezpieczne ADR (z wyjątkiem klasy I), kawa, herbata oraz wyroby czekoladowe. Oferta nie obejmuje takich towarów jak: wyroby alkoholowe i tytoniowe, leki, samochody i motocykle (z możliwością włączenia tych towarów do zakresu ochrony).

Zakres terytorialny:                          

Europa, w tym Rosja, Białoruś, Ukraina, Mołdawia oraz azjatycka części Turcji

Suma gwarancyjna:        

100.000 EUR, 200.000 EUR lub 300.000 EUR na każde zdarzenie dla szkód powstałych podczas transportu i spedycji (do wyboru)        

Franszyza redukcyjna:

200 USD w każdej szkodzie z zastrzeżeniem postanowień dotyczących udziałów własnych (franszyz) zawartych w poszczególnych klauzulach.

Planowane przychody z działalności spedycyjnej:   

Przychody osiągane z działalności spedycyjnej i uwzględniające łączne przychody z działalności spedycyjnej, w tym również z umów o przewóz (w PLN bez VAT).

Szkodowość:

Na podstawie oświadczenia klienta lub zaświadczenia wystawionego przez zakład ubezpieczeń.

Okres ubezpieczenia:  roczny<< Nowe pole tekstowe >>