top of page

Wady w polisach posiadanych przez spedytorów

Analogicznie jak w przypadku przewoźników, spedytorzy również asekurują swoją odpowiedzialność. W większości przypadków przyjęty przez nich model asekuracji jest niewłaściwy. Wynika to po części z braku wiedzy o funcji jaką pelnią, o ponoszonej odpowiedzialności i samej konstrukcji produktów, po które sięgają. Na taki stan rzeczy wpływa też niski poziom wiedzy u pośredników ubezpieczeniowych, a także pracowników firm ubezpiecze-niowych, którzy tworzą takie produkty ubezpieczeniowe.

Polisa OC spedytora (OCS) - wada główna

W środowisku istnieje pogląd, że spedytor ponosi odpowiedzialność wyłącznie za czynności związane z organizowaniem przewozów, a za same przewozy odpowiada przewoźnik. Prawdą jest, że praca dzisiejszych spedytorów polegają głównie na przyjmowaniu zleceń transportowych, wyszukiwaniu przewoźników i zawieraniu z nimi umów przewozu. Są to czynności, które składają się na tzw. organizację przewozów. Większość z nich nie dysponuje środkami transportu i samodzielnie nie dokonuje przewozów. To, że tak jest nie oznacza, że nie ponoszą  oni odpowiedzialności za szkody powstałe podczas przewozów. Skoro przyjmują zlecenia przewozowe, zakres ponoszonej przez nich odpowiedzialności wynika bowiem z umowy zawartej na podstawie otrzymanego zlecenia, które to kształtuje odpowiedzialność spedytora, a nie to jakie czynności faktyczne wykonuje spedytor lub jak się postrzega.

Podstawową wadą ubezpieczeń OCS posiadanych przez spedytora jest zatem to, że chroni ona jego odpowiedzialność, jaka wynika z zawartej umowy spedycji, a nie chroni jego odpowiedzialności z zawartej umowy przewozu. 

Polisa OCP umownego - rynkowy bubel

Termin "przewoźnik umowy" nie jest polskim wynalazkiem, ale na trwale posadowił się w branży transportowej i spedycyjnej. Termin ten na stałe przylgnął już do wielu spedytorów, którzy wiedzą co nieco o swej funkcji i zakresie ponoszonej odpowiedzialności. To wymusiło na rynku ubezpieczeniowym stworzenie produktu, który spełnia oczekiwania obecnych spedytorów. Stworzone produkty okazały się pospolitymi bublami i mniej wiedzący spedytorzy dają się nabierać agentom i brokerom ubezpieczeniowym oferujących tzw. ubezpieczenie OC przewoźnika umownego.

 

Pierwszą wadą oferowanego ubezpieczenia OCP umownego jest to, że oparte jest ono na klasycznym ubezpieczeniu OCP, które jest dedykowane przewoźnikom. Jeżeli zerkniemy w ogólne warunki ubezpieczenia OCP (dalej: o.w.u. OCP), wyczytamy z nich, że ubezpieczenie OCP dotyczy:

 • osób fizycznych lub prawnych prowadzących działalność gospodarczą  w zakre-sie przewozu towarów w transporcie drogowym w ruchu międzynarodowym,

 • osób fizycznych lub prawnych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie przewozu towarów,

 • przedsiębiorców prowadzących zarobkową i zarejestrowaną zgodnie z obowią-zującymi przepisami prawnymi działalność przewozową,

 • przewoźników uprawnionych do wykonywania odpłatnie przewozu przesyłek towarowych w międzynarodowym i krajowym ruchu drogowym,

 • przedsiębiorców uprawnionych do wykonywania działalności gospodarczej na podstawie ważnej licencji w zakresie transportu drogowego.

W każdym przypadku ubezpieczenie OCP dotyczy przedsiębiorców uprawnionych do prowadzenia lub prowadzących działalność gospodarczą w zakresie przewozu towarów.

 

Spedytor, jako ustawowy pośrednik przy przewozie rzeczy takiej działalności nie prowadzi, zatem zakład ubezpieczeń w każdym przypadku ma podstawę do odmówienia odszkodowania. 

Drugą wadą oferowanego ubezpieczenia OCP umownego jest to, że nawet gdyby przyjąć, że ubezpieczenie daje spedytorowi ochronę, większośc tego typu ofert zawiera warunki, które bardzo mocno ograniczają tę ochronę. Do głównych ograniczeń można zaliczyć wyłączenie ochrony za szkody powstałe m.in. wskutek:

 • rażącego niedbalstwa

 • wydanie towaru osobie nieuprawnionej

 • przedostania się osób trzecich (emigrantów) do przestrzeni ładunkowej

 • nie zaparkowania pojazdu w miejscu dozwolonym przez ubezpieczyciela

Zdarzają się polisy OCP umownego posiadające rozszerzenia o takie szkody, jednakże pomimo wszystko zastosowane rozszerzenie nie daje pełnej ochrony ubezpieczeniowej, gdyż odpowiedzialność zakładów ubezpieczeń jest ograniczona limitami. Najczęściej odpowiedzialność jest ograniczona do: 10.000 EUR, 20.000 EUR lub 50.000 PLN. Rzadziej jest to limit na poziomie 50.000 EUR. 

Nie trudno sobie wyobrazić szkodę o wartości ponad 100.000 EUR. Jeżeli dojdzie do niej wskutek jednego z powyższych zdarzeń, polisa OCP umownego pokryje 50%, 20%, a w skrajnym przypadku nawet 10% szkody. Resztę bedzie musiał pokryć ufny spedytor, który zawarł taką polisę.

Trzecią wadą oferowanego ubezpieczenia OCP umownego jest to, że zakłady ubezpieczeń ograniczają możliwości parkowania pojazdów z towarem. Przewoźnik wykonujący przewóz na zlecenie spedytora nie moze więc odbywać postojów w miejscach, w których postój wynika z okoliczności transportowej. 

Do najczęstszych ograniczeń można zaliczyć:

 • brak możliwości zaparkowania na parkingach przeznaczonych dla samochodów ciężarowych - możliwości polisowe kończą się na tzw. MOP-ach,

 • brak możliwości zaparkowania na zewnętrznym parkingu przy bazie odbiorcy - ubezpieczyciele zazwyczaj nakazują parkowanie na terenie bazy odbiorcy lub co najmniej terenie ogrodzonym, oświetlonych i dozorowanym,

 • brak swobody wyboru miejsca postoju, jeżeli postój jest wymuszony czasem pracy kierowcy - dozwolone miejsca to zazwyczaj parkingi MOP lub znajdujące się przy stacjach paliw, hotelach i restauracjach.

Czwartą wadą oferowanego ubezpieczenia OCP umownego jest to, że takie produkty są oferowane przez niekompetentnych, nie posiadających wiedzy  i nie znających specyfiki transportowej agentów i brokerów ubezpieczeniowych.

Niekompetentny, nie posiadający wiedzy i nie znający specyfiki transportowej agent lub broker ubezpieczeniowy nie jest w stanie ocenić odpowiedzialności podmiotu, któremu oferuje ochronę ubezpieczeniową, a niejednoktotnie jego wiedza lub kompetencje nie pozwalają na skonfigurowanie ubezpieczenia, które w danych okolicznościach jest spedytorowi niezbędne. Efektem tego jest oferowanie spedytorom polis OCS lub "dziurawych" polis OCP, które zawierają całą masę wyłączeń lub ograniczeń. 

OC przewoźnika umownego - CDS

Pomożemy Ci zwiększyć Twoje bezpieczeństwo.

Zadzwoń lub napisz do nas.

bottom of page