top of page

OC spedytora - co dodatkowo oferujemy?

Ocena ryzyka w firmie transportowej to podstawa

Ocena charakteru zawartej umowy - istotny element audytu

W ramach świadczonego serwisu ubezpieczeniowego przeprowadzamy również szczegółową ocenę ryzyka jakie towarzyszy prowadzeniu działalności spedycyjnej.

W tym celu wykonujemy audyt polegający na ocenie zakresu prowadzonej działalności, funkcjonujących w przedsiębiorstwie procesów, posiadanego ubezpieczenia oraz stosowanych w pracy operacyjnej procedur i dokumentów jak np. umowy, instrukcje i zlecenia. Audyt pozwala nam na określenie ryzyk, na które jest narażony spedytor oraz zakresu ponoszonej w związku z tym odpowiedzialności. W razie potrzeby wskazujemy słabe obszary oraz sugerujemy zastosowanie odpowiednich rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo spedytora.

Warunkiem koniecznym przy przeprowadzaniu audytu jest szczegółowe wypełnienie przez osobę zarządzającą stosownej ankiety oraz przekazanie niezbędnych dokumentów.

Jaki jest cel przeprowadzania oceny ryzyka w firmie spedycyjnej?

Ocena ryzyka transportowego jest pojęciem bardzo szerokim i obejmuje wszystkie sfery działalności spedytora. Nasza kancelaria specjalizuje się w określaniu ryzyka pod kątem prawnej odpowiedzialności, która wynika z zawieranych umów i dokonywanych czynności w związku z prowadzoną działalnością spedycyjną oraz w redukowaniu ryzyka związanego z prowadzeniem tego rodzaju działalności.

Ponad dwunastoletnie obserwacje rynku TSL dość wyraźnie wskazują, że branża transportowa w tym obszarze posiada dość widoczne braki. Do głównych zaliczyć

można:

 • brak znajomości przepisów prawa przewozowego i innych, które regulują zasady wykonywanie transportu drogowego,

 • brak lub błędne procesy funkcjonujące w przedsiębiorstwach,

 • brak wiedzy w zakresie prawidłowego zawierania umów przewozu i spedycji,

 • brak odpowiednio wyedukowanej kadry operacyjnej,

 • brak stosownych procedur i instrukcji,

 • brak wiedzy w zakresie określania odpowiedzialności ponoszonej w związku z prowadzoną działalnością,

 • brak znajomości problematyki związanej z ubezpieczeniami i likwidacją szkód transportowych.To powoduje, że znaczna część podmiotów branży TSL nie posiada umiejętności właściwego rozpoznania ryzyka, co niejednokrotnie pociąga za sobą zwiększenie odpowiedzialności i konieczność ponoszenia dodatkowych, nie chcianych i często dość wysokich kosztów. Aby uniknąć takich zagrożeń niezbędna jest szeroka wiedza o ryzyku, jakie towarzyszy prowadzeniu działalności spedycyjnej, wynikającej z niego odpowiedzialności oraz o metodach kontrolowania tego ryzyka już na poziomie przedsiębiorstwa.

Jak przeprowadzić audyt?

W przypadku zainteresowania przeprowadzeniem takiego audytu, prosimy o uważne

i szczegółowe ankiety, dołączenie do niej dokumentów wyszczególnionych w poz. 16 ankiety i wysłanie do naszego biura.

Formularz ankiety można pobrać klikając na poniższy link:

O tym, jaką spedytor ponosi odpowiedzialność decyduje charakter zawartej przez niego umowy z zamawiającym usługę (zleceniodawcą). Rozstrzygającym będzie zobowiązanie wynikające z treści umowy oraz innych dokumentów, a nie - jak większość ocenia - sposób nazwania umowy.

Przyjmuje się, że spedytor wszedł w prawa i obowiązki przewoźnika drogowego (występuje jako przewoźnik drogowy umowny), jeżeli:

 • wystawiono na niego list przewozowy lub inny równoważny dokument

 • wpisano go jako przewoźnika w list przewozowy lub inny równoważny dokument

 • przyjął zlecenie przewozu rzeczy

 • w zawartej umowie spedycji zobowiązał się do wykonania przewozu

 • zawarta przez niego umowa została uznana przez sąd w prawomocnym wyroku za umowę przewozu.

 

Jeżeli z treści umowy i innych  dokumentów  wynika,  że  wyznaczone  zostało wynagrodzenie „za transport” lub „przewoźne” albo „fracht” uznaje się, że zawarta umowa jest  umowa przewozu, a nie spedycji bez względu na jej nazwę.

Przeczytaj również:

Podpowiemy jak bezpiecznie pracować.

OC spedytora gdzie najlepiej? w CDS
bottom of page