top of page

OC spedytora - zakres ubezpieczenia

Nasza oferta standardowo obejmuje następujące ubezpieczenia:

 • OC spedytora (OCS)

 • OC przewoźnika umownego w ruchu międzynarodowym i krajowym (OCP)

 • OC przewoźnika umownego w ruchu kabotażowym na terenie krajów Unii Europejskiej, w tym Niemiec (OCP kabotażowe)

oraz może dodatkowo obejmować:

 • OC przewoźnika faktycznego w ruchu międzynarodowym i krajowym oraz w ruchu kabotażowym na terenie krajów Unii Europejskiej, w tym Niemiec (OCP faktycznego)

Ubezpieczenie OC przewoźnika umownego w ruchu kabotażowym na terenie krajów Unii Europejskiej, w tym Niemiec

 

Jeżeli w zawartej umowie spedycji/przewozu spedytor zobowiązuje się do wykonania przewozu kabotażowego wykonywanego w kraju Unii Europejskiej, na zasadach opisanych powyżej ubezpieczenie obejmuje również odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe i finansowe w substancji przesyłki, jakie nastąpiły w czasie wykonywania przewozu kabotażowego.

Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna spedytora jako przewoźnika drogowego (umownego), jaką ponosi on zgodnie z prawem obowiązującym w kraju wykonywania przewozu kabotażowego. Istnieje możliwość zawarcia ubezpieczenia OCP kabotażowego na Niemcy wyłącznie na warunkach określonych w niemieckiej ustawie transportowej i niemieckim kodeksie handlowym.

Przyjmuje się, że w przypadku, gdy zawarta przez Ubezpieczonego umowa przewozu kabotażowego przewiduje stosowanie postanowień konwencji CMR, będzie ona miała zastosowanie przy ustalaniu odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczonego za szkody powstałe w czasie wykonywania takiego przewozu

Ubezpieczenie OC przewoźnika umownego w ruchu międzynarodowym

i krajowym

Jeżeli w zawartej umowie spedycji/przewozu spedytor zobowiązuje się do wykonania przewozu i przyjmuje na siebie odpowiedzialność cywilną jak przewoźnik drogowy na zasadach wynikających z Konwencji CMR lub prawa przewozowego, ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczającego za szkody rzeczowe i finansowe

w substancji przesyłki, jakie nastąpiły w czasie pomiędzy przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.

Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna spedytora jako przewoźnika drogowego (umownego):

 • w transporcie krajowym, zgodnie z Ustawą z dnia 15 listopada 1984  roku Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r., Nr 50, poz. 601 z późn. zm.),

 • w transporcie międzynarodowym, zgodnie z Konwencją o umowie  międzynarodo-wego przewozu drogowego towarów (CMR).

 

Proponowane przez nas ubezpieczenie może obejmować:

 • szkody powstałe wskutek kradzieży z włamaniem, zaboru środka transportu wraz       z towarem, rabunku, kradzieży rozbójniczej i zuchwałej

 • szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa (z limitem do 100.000 EUR na jedno   i wszystkie zdarzenia)

 • szkody powstałe wskutek winy umyślnej podwykonawców (z limitem do 100.000 EUR na jedno i wszystkie zdarzenia)

 • szkody powstałe w czasie przewozu przez podwykonawców, bez obowiązku wpisywania Ubezpieczonego w list przewozowy

 • szkody powstałe wskutek naruszenia przepisów ruchu drogowego podczas przewozu przez podwykonawcę

 • szkody powstałe wskutek kradzieży z włamaniem dokonanej poza parkingami strzeżonymi

 • szkody powstałe wskutek wydania towaru osobie nieuprawnionej (z limitem 100.000 EUR na jedno i na wszystkie zdarzenia i przy zastosowaniu 10% udziału własnego w szkodzie)

 • szkody rzeczowe powstałe wskutek przedostania się osób trzecich do przestrzeni ładunkowej pojazdu (z limitem 100.000 EUR na jedno i na wszystkie zdarzenia i przy zastosowaniu 10% udziału własnego w szkodzie)

 • szkody powstałe w wyniku awarii agregatu chłodniczego

 • szkody powstałe w czasie załadunku i załadunku, jeśli spedytor zobowiązany jest do dokonania tych czynności

 • szkody powstałe w wyniku uszkodzenia lub utraty kontenera, palet lub platform nie będących własnością spedytora (z limitem 10.000 PLN na jedno i 30.000 PLN wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia)

 • obciążenia celne i inne wydatki poniesione w bezpośrednim związku z przewozem towaru(art. 23 ust. 4 CMR)

 • szkody rzeczowe powstałe wskutek utraty, niewykorzystania lub nienależytego wykorzystania (art. 71 i 85 Prawa przewozowego) oraz niewłaściwego użycia dokumentów przewozowych (art. 11 ust. 3 CMR)

 • szkody powstałe w towarze w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania polecenia zmiany umowy przewozu (art. 12 CMR)

 • szkody rzeczowe wynikłe z utraty, niewykorzystania lub nienależytego wykorzystania dokumentów

 • ochronę ubezpieczeniową w przypadku braku ważności badania technicznego pojazdu, jeżeli stan techniczny pojazdu nie przyczynił się do powstania szkody

 

Ubezpieczenie może dodatkowo obejmować ochronę za:

 • szkody rzeczowe powstałe wskutek wydania przesyłki przewoźnikowi (podwykonawcy), który zawarł z Ubezpieczonym umowę przewozu i w celach przestępczych dokonał zaboru ładunku​​

 • szkody rzeczowe w przesyłce powstałe wskutek prowadzenia środka transportu przez kierowcę w stanie nietrzeźwości, pozostawienia środka transportu bez dozoru lub użycia środka transportu nieprzystosowanego do przewozu danego rodzaju rzeczy (dotyczy wyłącznie OCP umownego)

 • szkody rzeczowe i finansowe powstałe w wyniku nieterminowego podstawienia środka transportu pod załadunek (z limitem 15.000 EUR na jeden i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia)

 • szkody rzeczowe w przesyłce powstałe wskutek niewłaściwego, niedostatecznego lub nieprawidłowego zamocowania i zabezpieczenia przesyłki na środku transportu, w granicach sublimitu sumy ubezpieczenia (z limitem 25.000 EUR na jeden i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia)

 • rzeczowe w przesyłce powstałe w związku z konfiskatą, przepadkiem, zaborem, przetrzymaniem lub wskutek innych rozporządzeń towarem przez organy państwowe do tego uprawnione zgodnie z odpowiednimi przepisami prawnymi (z limitem 25.000 EUR na jeden i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia)

 • rzeczowe w przesyłce powstałe w następstwie zamoczenia, zawilgocenia i zabrudzenia będącego wynikiem niewystarczającego umycia cysterny, przewodów odprowadzających substancję przesyłki, pomp, itp. (z limitem 25.000 EUR na jeden i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia)

oraz może dodatkowo pokrywać koszty:

 • transportu zastępczego przesyłki do miejsca przeznaczenia lub innego uzgodnionego miejsca

 • usunięcia pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami ich wywozu i przejściowego składowania nie dłuższego niż 30 dni

 • utylizacji (fizycznego zniszczenia mienia)

 • pomocy prawnej związanej z dochodzeniem przez Ubezpieczonego należności, które zostały bezpodstawnie skompensowane przez kontrahenta Ubezpieczonego z jego wierzytelności z tytułu wykonanych usług spedycyjnych 

 • obrony sądowej i pozasądowej Ubezpieczonego przed roszczeniami poszkodowanego, w tym kosztów mediacji lub postępowania pojednawczego

Składki minimalne za ubezpieczenie

Ubezpieczenie OC spedytora (OCS)

Ochroną ubezpieczeniową objęta jest odpowiedzialność cywilna spedytora za szkody powstałe z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy spedycji, jaką ponosi on zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną spedytora z tytułu szkód polegających na bezpośredniej utracie, ubytku lub uszkodzenia powierzonego mienia powstałych w czasie wykonywania przez niego zwyczajowo przyjętych czynności spedycyjnych, szkód powstałych podczas składowania mienia nie dłużej niż 30 dni będącego etapem organizowanego przewozu oraz szkód wynikłych z nieprawidłowego wypełnienia dokumentów (za wyjątkiem dokumentów celnych) i z powodu nie zgłoszenia przesyłki do ubezpieczenia.

Jeżeli zawarta przez spedytora umowa spedycji przewiduje zastosowanie Ogólnych Polskich Warunków Spedycyjnych (OPWS 2002 lub późniejszych), ich postanowienia stosuje się odpowiednio do niniejszej umowy ubezpieczenia.

Proponowane ubezpieczenie może obejmować ochronę za:

 • szkody wyrządzone przez Ubezpieczonego umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa

 • szkody rzeczowe powstałe wskutek wydania przesyłki przewoźnikowi (wykonawcy lub podwykonawcy), który zawarł z Ubezpieczonym umowę przewozu i w celach przestępczych dokonał zaboru ładunku​​

 • szkody rzeczowe i finansowe powstałe w wyniku nieterminowego podstawienia środka transportu pod załadunek oraz opóźnienia w dostawie przesyłki odbiorcy 

       (z limitem 15.000 EUR na jeden i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia)

 • szkody finansowe powstałe w wyniku błędów i uchybień w wykonywaniu czynności spedycyjnych (z limitem 25.000 EUR na jeden i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia)

 

Ubezpieczenie może dodatkowo pokrywać koszty:

 • pomocy prawnej związanej z dochodzeniem przez Ubezpieczonego należności, które zostały bezpodstawnie skompensowane przez kontrahenta Ubezpieczonego z jego wierzytelności z tytułu wykonanych usług spedycyjnych 

 • obrony sądowej i pozasądowej przed roszczeniami poszkodowanego, w tym kosztów mediacji lub postępowania pojednawczego

 • transportu zastępczego przesyłki do miejsca przeznaczenia lub innego uzgodnionego miejsca

 • usunięcia pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami ich wywozu i przejściowego składowania nie dłuższego niż 30 dni

 • utylizacji (fizycznego zniszczenia mienia)

Ubezpieczenie OC przewoźnika faktycznego w ruchu międzynarodowym, krajowym oraz kabotażowym na terenie krajów UE, w tym Niemiec     (OCP faktycznego)

 

Jeżeli w zawartej umowie spedycji/przewozu spedytor zobowiązuje się do wykonania przewozu pojazdem własnym lub przez siebie użytkowanym oraz przyjmuje na siebie odpowiedzialność cywilną na zasadach wynikających z Konwencji CMR lub prawa przewozowego, ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczającego za szkody rzeczowe i finansowe w substancji przesyłki, jakie nastąpiły w czasie pomiędzy przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.

Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna spedytora jako przewoźnika drogowego (faktycznego):

 • w transporcie krajowym, zgodnie z Ustawą z dnia 15 listopada 1984  roku Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r., Nr 50, poz. 601 z późn. zm.),

 • w transporcie międzynarodowym, zgodnie z Konwencją o umowie  międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR).

 

Ubezpieczenie może dodatkowo obejmować ochronę za:

 • szkody rzeczowe powstałe wskutek wydania przesyłki przewoźnikowi (podwykonawcy), który zawarł z Ubezpieczonym umowę przewozu i w celach przestępczych dokonał zaboru ładunku​​

 • szkody rzeczowe i finansowe powstałe w wyniku nieterminowego podstawienia środka transportu pod załadunek (z limitem 15.000 EUR na jeden i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia)

 • szkody rzeczowe w przesyłce powstałe wskutek niewłaściwego, niedostatecznego lub nieprawidłowego zamocowania i zabezpieczenia przesyłki na środku transportu, w granicach sublimitu sumy ubezpieczenia (z limitem 25.000 EUR na jeden i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia)

 • rzeczowe w przesyłce powstałe w związku z konfiskatą, przepadkiem, zaborem, przetrzymaniem lub wskutek innych rozporządzeń towarem przez organy państwowe do tego uprawnione zgodnie z odpowiednimi przepisami prawnymi (z limitem 25.000 EUR na jeden i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia)

 • rzeczowe w przesyłce powstałe w następstwie zamoczenia, zawilgocenia i zabrudzenia będącego wynikiem niewystarczającego umycia cysterny, przewodów odprowadzających substancję przesyłki, pomp, itp. (z limitem 25.000 EUR na jeden i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia)

 • rzeczowe w przesyłce, gdy list przewozowy nie jest wystawiony na Ubezpieczonego lub ubezpieczony nie jest wpisany w list przewozowy, pod warunkiem udokumentowania przez Ubezpieczonego zawarcia umowy przewozu i wykonania przewozu

 

Ubezpieczenie może dodatkowo pokrywać koszty:

 • podniesienia i wyciągnięcia środka transportu, nawet jeśli koszty te nie są bezpośrednio związane z ratowaniem, przeładunkiem przewożonego ładunku i/lub dalszą kontynuacją transportu niniejszym środkiem transportu (z limitem 10.000 EUR na jeden i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia)

 • uprzątnięcia miejsca, w którym doszło do wypadku, włącznie z kosztami oczyszczenia gleby z substancji zanieczyszczających pochodzących z cystern i silosów oraz paliwa pochodzącego ze zbiorników (z limitem 25.000 EUR na jeden

       i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia)

Ze względu na szeroki zakres pokrycia ubezpieczeniowego, oferta przewiduje składki minimalne, w zależności od przyjętej w umowie sumy gwarancyjnej. 

Wysokość składek minimalnych:

 • przy sumie gwarancyjnej 100.000 EUR                - 7.900 PLN

 • przy sumie gwarancyjnej 200.000 EUR                - 8.500 PLN

 • przy sumie gwarancyjnej 300.000 EUR                - 8.900 PLN

 • przy sumie gwarancyjnej pow. 300.000 EUR       - składka ustalana indywidualnie

 

O końcowej składce decyduje przychód netto osiągany z działalności spedycyjnej oraz rozszerzenia które zostaną zastosowane w umowie ubezpieczenia.

 

Składki mogą być opłacane jednorazowo, w dwóch lub w czterech ratach.

Przeczytaj również:

spotkanie biznesowe

Możemy pomóc zwiększyć Twoje bezpieczeństwo.

bottom of page