top of page

OC spedytora rozszerzone o OC przewoźnika umownego - ubezpieczenie dla dzisiejszych spedytorów

Jak więc zawrzeć ubezpieczenie, aby w pełni chroniło ono od ryzyk, które przyjmuje na siebie spedytor?

Należy bezwzględnie zadbać o to, aby posiadane przez spedytora ubezpieczenie

OCS było rozszerzone o OC przewoźnika umownego, czyli po prostu o OCP.

 

Takie rozwiązanie polega na tym, że standardowy zakres ubezpieczenia OCS zostaje rozszerzony o zakres charakterystyczny dla ubezpieczeń OCP. W przypadku, gdy spedytor zostanie uznany za przewoźnika, takie ubezpieczenie pozwoli na pokrycie szkód powstałych w czasie przewozu. Ważne w tym jest również to, żeby polisa w całym zakresie (w obu ryzykach) chroniła również od zdarzeń takich jak wydanie towaru osobie nieuprawnionej, wyłudzenie towaru przez oszusta, czy rażące niedbalstwo.Niewielu pośredników ubezpieczeniowych potrafi tak skonstruować umowę ubez-pieczenia, aby jak najoptymalniej chroniła interes spedytora. Nie wszystkie zakłady ubezpieczeń są też w stanie zaproponować odpowiednie ubezpieczenie.

Z uwagi na bardzo szeroki zakres odpowiedzialności dzisiejszego spedytora, zadbaliśmy o to, aby nasze ubezpieczenie chroniło również w opisanych przypadkach – dla nas, specjalizujących się w ubezpieczeniach transportowych, było to jak najbardziej wykonalne. Nasze oferty ubezpieczenia OC spedytora rozszerzone o OC przewoźnika umownego zostały opracowane w 2011 roku i są ciągle rozszerzane

o ryzyka, które z biegiem czasu się uwidaczniają. 

 

Jeżeli ubezpieczenie ma chronić spedytora przed odpowiedzialnością w dziesiątkach, a nawet setkach tysięcy euro, warto jest się tym zainteresować

i zadbać o naprawdę dobrą polisę. 

Za co spedytor ponosi odpowiedzialność?

Jeżeli spedytor zawrze ze swoim zleceniodawcą (zamawiającym) umowę przewozu ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody zgodnie z art. 3 art. i 17.1 konwencji CMR lub zgodnie z art. 5 i 65.1 ustawy Prawo Przewozowe, gdyż:

 

ponosi odpowiedzialność za podwykonawców i będzie zobowiązany do odszkodowania za szkodę, niezależnie od tego, że przewóz wykonywał  podwykonawca (p. faktyczny),

 

ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka od przyjęcia towaru do jego wydania odbiorcy – skuteczna obrona jest rzadko możliwa.

Jeżeli spedytor zawrze ze swoim zleceniodawcą (zamawiającym) umowę spedycji ponosi odpowiedzialność na podstawie kodeksu cywilnego, a w szczególności na podstawie:

 

art. 794 - za skutki nienależytego wykonania usługi spedycyjnej (np. błędy

w dokumentacji lub zleceniu przewozowym, itp.)  i

 

art. 799 - za skutki szkód powstałych w związku z błędnym lub niewłaściwym wyborem podwykonawcy (wina w wyborze) – dotyczy np. zlecenia przewozu oszustowi.

W każdym z powyższych przypadków, w razie powstania szkody (a takiej ewentualności nie należy nigdy wykluczać), konsekwencje finansowe dla spedytora mogą być bardzo odczuwalne, gdyż:

1.   Jeżeli spedytor zawrze ze swoim zleceniodawcą umowę przewozu:

 • będzie on musiał w pierwszej kolejności pokryć szkodę swojemu zleceniodawcy lub innemu podmiotowi uprawnionemu – w przypadku pozwu, pozywanym jest zazwyczaj spedytor, a nie jego podwykonawca,

 • zapłacenie odszkodowania nie jest sprawą łatwą, gdyż to najczęściej kwota rzędu 20.000–40.000 euro, a niejednokrotnie nawet ponad 100.000 euro,

 • może on skutecznie domagać się pokrycia tej straty od podwykonawcy dopiero po nabyciu uprawnień do odszkodowania (w praktyce po zapłaceniu długu swojemu wierzycielowi),

 • skutecznie nie oznacza, że nastąpi to szybko, gdyż przewoźnicy mają raczej kiepskie polisy, a ściąganie długów z ich majątku trwa dość długo, o ile w ogóle jest możliwe,

 • zapłacenie swojemu zleceniodawcy pokaźnej kwoty i długie oczekiwanie na jej odzyskanie od podwykonawcy blokuje środki na długi czas i dość poważnie zaburza płynność finansową, co może doprowadzić do upadku firmy (takie przypadki się niestety też zdarzają) – w ostateczności właściciel lub zarząd przywołany do odpowiedzialności będzie zmuszony do uregulowania długu       ze swojego osobistego majątku,

 • posiadane ubezpieczenie OCS bez rozszerzenia o OCP umownego nie pokryje szkody.

 

2.   Jeżeli spedytor zawrze ze swoim zleceniodawcą umowę spedycji:

 • o ile odpowiedzialność z art. 794 może nie generować wielkiego zagrożenia,       to ta wynikająca z art. 799 już niestety tak,

 • przy posługiwaniu się wyłącznie podwykonawcami (charakterystyczne dla spedycji), przyjętym modelu ich weryfikacji (często daje wiele do życzenia) łatwo jest zlecić przewóz oszustowi,

 • zlecenie przewozu oszustowi jest tożsame z winą w wyborze podwykonawcy,    co powoduje automatyczną odpowiedzialność spedytora zgodnie z art. 799 kc,

 • szkody powstałe wskutek wyłudzenia towaru przez oszustów są zawsze cało pojazdowe a ich wartość z uwagi na atrakcyjność towaru jest dość znaczna, zatem szkoda może sięgać nawet 400 tys. euro np. przy spedycji elektroniki użytkowej (tutaj ograniczenie do wagi nie będzie miało zastosowania),

 • posiadanie klasycznego i taniego ubezpieczenia OCS, z braku rozszerzenia           o rażące niedbalstwo, winę umyślną i wydanie towaru osobie nieuprawnionej,   nie pokryje szkody powstałej wskutek wyłudzenia towaru przez oszusta.

OC spedytora - zakres ubezpieczenia

Ideą przewodnią stworzenia przez nas oferty ubezpieczenia OCS rozszerzonego o OC przewoźnika umownego było jak najpełniejsze zaasekurowanie odpowiedzialności cywilnej która wynika z faktu prowadzenia przez spedytorów działalności spedycyjnej w obecnym modelu. Ponieważ dzisiejszy spedytor ponosi odpowiedzialność charaktery-styczną dla przewoźników, a dodatkowo - z racji zlecania przewozów podwykonawcom - ponosi dodatkowe ryzyko zlecenia przewozu fałszywemu przewoźnikowi (oszustowi), niezbędnym było wypracowanie produktu, który optymalnie ochroni spedytora od ryzyk, które mogą spowodować powstanie jego odpowiedzialności za szkodę w przyjętym do wykonania przewozie i tym samym zobowiązania do zapłacenia odszkodowania. 

 

Jakie przesłanki towarzyszyły nam przy opracowywaniu oferty?

Spedytor a jego odpowiedzialność prawna

Obowiązujące w tym zakresie prawo określa odpowiedzialność prawną spedytora za skutki jego działania w sytuacjach, gdy:

 •   zawrze ze swoim zleceniodawcą (zamawiającym) umowę przewozu,​

 •   zawrze ze swoim zleceniodawcą (zamawiającym) umowę spedycji.

Polisa, która dobrze chroni odpowiedzialność spedytora

Zobacz szczegóły ubezpieczenia 

O odpowiedzialności spedytora decydować będzie umowa jaką zawarł.

OC spedytora, a OC przewoźnika umownego

Aby być bezpiecznym, musisz znać podstawy prawa i mieć dobre ubezpieczenie.

Z nami będzie to prostsze.

bottom of page